Theoretical – No Known Name

(9-457-2)

Key C

C C# E F F# G G#

Triads in Scale: C C#m C+ C#dim

Key G

G G# B C C# D D#

Triads in Scale: G G#m G+ G#dim

Key D

D D# F# G G# A A#

Triads in Scale: D D#m D+ D#dim

Key A

A A# C# D D# E E#

Triads in Scale: A A#m A+ A#dim

Key E

E E# G# A A# B B#

Triads in Scale: E E#m E+ E#dim

Key B

B B# D# E E# F# F##

Triads in Scale: B B#m B+ B#dim

Key F#

F# F## A# B B# C# C##

Triads in Scale: F# F##m F#+ F##dim

Key F

F F# A Bb B C C#

Triads in Scale: F F#m F+ F#dim

Key Bb

Bb B D Eb E F F#

Triads in Scale: Bb Bm Bb+ Bdim

Key Eb

Eb E G Ab A Bb B

Triads in Scale: Eb Em Eb+ Edim

Key Ab

Ab A C Db D Eb E

Triads in Scale: Ab Am Ab+ Adim

Key Db

Db D F Gb G Ab A

Triads in Scale: Db Dm Db+ Ddim

Key Gb

Gb G Bb Cb C Db D

Triads in Scale: Gb Gm Gb+ Gdim