Theoretical – No Known Name

(8-3478-1)

Key C

C E G G# B

Triads in Scale: C E Em C+

Key G

G B D D# F#

Triads in Scale: G B Bm G+

Key D

D F# A A# C#

Triads in Scale: D F# F#m D+

Key A

A C# E E# G#

Triads in Scale: A C# C#m A+

Key E

E G# B B# D#

Triads in Scale: E G# G#m E+

Key B

B D# F# F## A#

Triads in Scale: B D# D#m B+

Key F#

F# A# C# C## E#

Triads in Scale: F# A# A#m F#+

Key F

F A C C# E

Triads in Scale: F A Am F+

Key Bb

Bb D F F# A

Triads in Scale: Bb D Dm Bb+

Key Eb

Eb G Bb B D

Triads in Scale: Eb G Gm Eb+

Key Ab

Ab C Eb E G

Triads in Scale: Ab C Cm Ab+

Key Db

Db F Ab A C

Triads in Scale: Db F Fm Db+

Key Gb

Gb Bb Db D F

Triads in Scale: Gb Bb Bbm Gb+