Mela Yagapriya (India)

(10-4789-2)

Key C

C D# E F G G# A

Triads in Scale: C F Am C+

Key G

G A# B C D D# E

Triads in Scale: G C Em G+

Key D

D E# F# G A A# B

Triads in Scale: D G Bm D+

Key A

A B# C# D E E# F#

Triads in Scale: A D F#m A+

Key E

E F## G# A B B# C#

Triads in Scale: E A C#m E+

Key B

B C## D# E F# F## G#

Triads in Scale: B E G#m B+

Key F#

F# G## A# B C# C## D#

Triads in Scale: F# B D#m F#+

Key F

F G# A Bb C C# D

Triads in Scale: F Bb Dm F+

Key Bb

Bb C# D Eb F F# G

Triads in Scale: Bb Eb Gm Bb+

Key Eb

Eb F# G Ab Bb B C

Triads in Scale: Eb Ab Cm Eb+

Key Ab

Ab B C Db Eb E F

Triads in Scale: Ab Db Fm Ab+

Key Db

Db E F Gb Ab A Bb

Triads in Scale: Db Gb Bbm Db+

Key Gb

Gb A Bb Cb Db D Eb

Triads in Scale: Gb Cb Ebm Gb+