Theoretical – No Known Name

(10-3468-2)

Key C

C C# D# F G# A B

Triads in Scale: F G#m F+ G#dim

Key G

G G# A# C D# E F#

Triads in Scale: C D#m C+ D#dim

Key D

D D# E# G A# B C#

Triads in Scale: G A#m G+ A#dim

Key A

A A# B# D E# F# G#

Triads in Scale: D E#m D+ E#dim

Key E

E E# F## A B# C# D#

Triads in Scale: A B#m A+ B#dim

Key B

B B# C## E F## G# A#

Triads in Scale: E F##m E+ F##dim

Key F#

F# F## G## B C## D# E#

Triads in Scale: B C##m B+ C##dim

Key F

F F# G# Bb C# D E

Triads in Scale: Bb C#m Bb+ C#dim

Key Bb

Bb B C# Eb F# G A

Triads in Scale: Eb F#m Eb+ F#dim

Key Eb

Eb E F# Ab B C D

Triads in Scale: Ab Bm Ab+ Bdim

Key Ab

Ab A B Db E F G

Triads in Scale: Db Em Db+ Edim

Key Db

Db D E Gb A Bb C

Triads in Scale: Gb Am Gb+ Adim

Key Gb

Gb G A Cb D Eb F

Triads in Scale: Cb Dm Cb+ Ddim